Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring Boonman-Versluis Training¹. Deze verklaring ziet toe op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.De bescherming van uw privacy is belangrijk. Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig persoonsgegevens omgegaan. Boonman-Versluis Trainingen handelt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetten en richtlijnen vanuit de Europese Unie en de landelijke overheid. 
Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven en wordt ingegaan op hoe Boonman-Versluis Trainingen omgaat met uw persoonsgegevens. Tevens wordt beschreven welke processen en protocollen worden gehanteerd en hoe de veiligheid van uw gegevens wordt gewaarborgd.
Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte blijft van de actuele stand van zaken rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wordt deze privacyverklaring periodiek herzien. U beschikt altijd over de meest actuele versie van de privacyverklaring wanneer u een beroep doet op één van uw rechten. 

Definities

 • Verwerkingsverantwoordelijke, hierna te noemen verantwoordelijke: eenmanszaak Trainingsbureau Versluis gevestigd te Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70100659 en eenmanszaak ContACT Training gevestigd te Heinkenszand, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69675252, in samenwerkingsovereenkomst genoemd; ‘ Boonman-Versluis Trainingen’.
 • Verwerker: Partijen die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken;
 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen;
 • Verwerken: Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Voldoen aan privacywetgeving
Zowel Trainingsbureau Versluis als ContACT Training, samen Boonman-Versluis Training, vallen onder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zorgen er voor dat wij blijven voldoen aan de gestelde eisen van deze verordening en andere van toepassing zijnde wetgeving. Boonman-Versluis Trainingen houdt een zogeheten ‘Verwerkingenregister’  bij van de verschillende soorten gegevens en de wijze waarop zij worden verwerkt. 

Van wie verwerken we gegevens
Boonman-Versluis Trainingen verwerkt gegevens van partijen met wie zij een zakelijke relatie (willen) aangaan of zijn aangegaan. Het gaat hierbij in ieder geval om:

 • mijn (potentiële) cliënten, inclusief persoonsgegevens van samenwerkingspartners in dienst of werkzaam voor betreffende klanten, voor zover binnen de uitvoering in mijn overeenkomst noodzakelijk;
 • mijn leveranciers;
 • mijn samenwerkingspartners.

Welke gegevens?
Voor het aangaan van een relatie wordt door eenmanszaak Boonman-Versluis Trainingen enkel noodzakelijke informatie van cliënten verwerkt / opgeslagen, zoals naw-gegevens, geslacht en achtergrondinformatie, die nodig is voor de levering van het product / dienst. 

Indien een of meerdere hulpverleningsinstantie(s) bij een cliënt zijn betrokken , dan wordt gevraagd om contact gegevens van deze hulpverleningsinstantie en / of hulpverlener om zodoende met schriftelijke toestemming van cliënt onderling te kunnen overleggen.  Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. 

Verantwoordelijke
Deze privacyverklaring gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door Boonman-Versluis Trainingen.

Doelbinding 
Boonman-Versluis Trainingen verzamelt en verwerkt gegevens ten behoeve van:

 • Het sluiten van -en uitvoering geven aan een overeenkomst die wordt gesloten met individuele cliënten, inclusief facturatie van de geleverde product / dienst. De grondslag voor de verwerking is in dit geval de gesloten overeenkomst, aangevuld met in sommige gevallen een wettelijke grondslag die het Boonman-Versluis Trainingen verplicht om bepaalde gegevens te verzamelen, zoals bijvoorbeeld belastingwetgeving;
 • Het uitvoering geven aan overeenkomsten die met leveranciers zijn gesloten . Ook in dit geval ligt de grondslag voor verwerking in eerste instantie in de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het behandelen van incidenten en klachten met betrekking tot de dienstverlening in het kader van kwaliteit- en verbetermanagement. De grondslag voor deze verwerking ligt in eerste instantie in de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast heeft Boonman-Versluis Trainingen een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking. In bijzondere gevallen zullen we u om toestemming vragen om gegevens in het kader van incidentmanagement te mogen verwerken;
 • Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden. De grondslag voor deze verwerking ligt in ons gerechtvaardigd belang, voor bijvoorbeeld het kunnen verzenden van nieuwsbrieven vragen wij specifiek toestemming. Het onthouden van toestemming heeft geen enkel gevolg voor de verdere dienstverlening;
 • Om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen. De grondslag voor deze verwerking ligt altijd in de onderliggende wet die de verzameling van gegevens noodzakelijk maakt.

Hoe verzamelen wij deze gegevens?
Gegevens worden door Boonman-Versluis Trainingen in eerste instantie aan de betrokken client zelf gevraagd. Daarnaast is het mogelijk dat informatie wordt ontvangen via een aanmelding door de verwijzer, cq de hulpverlenende instantie(s) die bij client is (zijn) betrokken. Deze informatie wordt enkel per Zorgmail verstrekt. Zorgmail hanteert hiervoor een beveiligde verbinding. 
Ook wanneer u een offerte opvraagt, een opdracht verleend of in het geval u leverancier bent en u een offerte wilt uitbrengen, dan deelt u persoonsgegevens met ons.
Tevens verzamelen wij ook zelf persoonsgegevens via bijvoorbeeld raadpleging van openbare registers zoals de kamer van koophandel. 

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Uitgangspunt voor de bewaring van gegevens is dat wij deze niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarmee de gegevens verzameld zijn. Stopt u bijvoorbeeld de samenwerking met Boonman-Versluis Trainingen, dan zullen wij uw gegevens na afronding van de overeenkomst verwijderen. In een aantal gevallen zitten wij vast aan wettelijke bewaartermijnen die ons verplichten gegevens gedurende een aantal jaar te bewaren. Deze bewaartermijn is in veel gevallen gesteld op 7 jaar, in het geval van het bewaren van persoonsgegevens is de termijn gesteld op 15 jaar. 

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben om het doel waarmee zij verzameld zijn te bereiken kunnen wij gegevens nog bewaren voor archiveringsdoeleinden. Wanneer mogelijk zal dit geanonimiseerd gebeuren en zullen de betrokken persoonsgegevens vervolgens verwijderd worden.

Bijzondere gegevens
Het is mogelijk dat Boonman-Versluis Trainingen in de uitvoering van een gesloten overeenkomst bijzondere persoonsgegevens verzameld. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is, het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • BSN
 • Gezondheidsgegevens 

Wie heeft toegang tot gegevens?
Binnen Boonman-Versluis Trainingen zijn wij Antoinette Versluis en Nicolle Boonman de enige die toegang heeft tot uw gegevens, die wij nodig hebben gezien onze taken en bevoegdheden. Ieder die werkt uit naam of onder verantwoordelijkheid van eenmanszaak Trainingsbureau Versluis en eenmanszaak ContACT Training is gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Delen van gegevens
Eenmanszaak Trainingsbureau Versluis is voor het leveren van producten een samenwerkingsverband aangegaan met eenmanszaak Contact Training in de persoon van Nicolle Boonman. Voor de uitvoering van het product wordt met toestemming van client de nodige informatie uitgewisseld. Cliënt is op de hoogte van de samenwerkingsovereenkomst. 
Het delen van gegevens door eenmanszaak Trainingsbureau Versluis gebeurt enkel met schriftelijke toestemming van cliënt en slechts wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de levering van het product.
Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting. 

Bescherming gegevens
Boonman Versluis Trainingen is op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot uw persoonsgegevens. 
Boonman-Versluis Trainingen gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Ons systeem is goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. U bepaalt wie uw gegevens mag inzien. Uw toestemming voor het delen van gegevens leggen wij schriftelijk vast. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Indien het voor levering van het product noodzakelijk is om gegevens te delen met  een andere organisatie dan benoem ik de geheimhoudingsverplichting waarbij ik uw gegevens zoveel mogelijk. anonimiseer. 
Ook van onze leveranciers die te maken krijgen met uw persoonsgegevens vragen wij de geheimhoudingsverklaring. Met leveranciers die uw gegevens moeten verwerken hebben wij daarnaast via aparte verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt over de verwerking.

Melden van datalekken
Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten is het mogelijk dat persoonsgegevens zichtbaar worden voor onbevoegden of juist verloren gaan. We spreken dan van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van gegevens zonder dat dat de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook het onrechtmatig verwerken van gegevens. 

Voor de omgang met datalekken heeft Boonman-Versluis Trainingen een procedure opgesteld waarin omschreven is welke stappen wij zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken, welke partijen wij informeren en op welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden.

Uw rechten
Informatie
Via deze privacyverklaring informeert Boonman-Versluis Trainingen u over hoe wordt omgegaan met uw gegevens. In voorkomende gevallen zal aan u meer informatie moeten worden geven. 
Boonman-Versluis Trainingen doet dit dan op een naar ons inziens passende wijze.

Inzien van gegevens
U mag op elk gewenst moment aan Boonman-Versluis Trainingen om inzage van uw gegevens, dit wordt in principe nooit geweigerd. Wel kan het zijn dat niet alle gegevens kunnen worden ingezien omdat hiervoor eerst toestemming nodig is van andere betrokken personen / instanties. Indien dit niet mogelijk is, wordt in   overleg met u gezocht naar een  passende oplossing. 
Een verzoek om inzage van uw gegevens dien ten alle tijde schriftelijk worden aangevraagd, ondertekend met bijgevoegd een kopie van uw identiteitsbewijs. 
Voor het inzien van gegevens worden geen kosten in rekening brengen. 

Wijzigen van gegevens
U kunt op elk moment een verzoek bij indienen bij Boonman-Versluis Trainingen om uw gegevens te wijzigen. Dit betreft echter alleen de naw-gegevens. Het is niet mogelijk om informatie te wijzigen.

Beperken van gegevens
U kunt bij Boonman-Versluis Trainingen een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat wij minder gegevens zullen verwerken, uitgezonderd van naw-gegevens en alle informatie die nodig is voor levering van het gevraagde product. Bij weigering van het delen of opslaan van deze informatie kan niet worden overgegaan tot levering van het product en heeft eenmanszaak Trainingsbureau Versluis het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. 

Dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een overeenkomst met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dat kan dat alleen als dat technisch mogelijk is. 

Vernietigen van gegevens
U kunt Boonman-Versluis Trainingen verzoeken om na beëindiging van de dienstverlening uw gegevens of delen daarvan te vernietigen. Dit zal altijd worden gedaan, tenzij Boonman-Versluis Trainingen door de wet verplicht is om de gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Gegevens ten behoeve van financiële administratie moet minimaal 7 jaar worden bewaard. Ook wanneer duidelijk is dat andere personen belang hebben bij het behouden van uw gegevens waarbij hun belang zwaarder weegt dan uw belang bij vernietiging van de gegevens, mogen wij niet overgaan tot vernietiging. Hierover wordt  altijd met u in gesprek gaan om, indien mogelijk, een passende oplossing te bieden. 

Bezwaar
Bij verwerking van uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan een nieuwe afweging moeten maken.

Direct marketing
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing waarvoor u geen expliciete toestemming hebt gegeven, zoals bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief of telefonische benadering.  Zonder uw voorafgaande aanmelding zal Boonman-Versluis Trainingen uw gegevens niet gebruiken voor directe marketing.

Bezwaarprocedure
Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, u geen inzage hebben gegeven of één van uw andere rechten hebben geschonden, kunt u hierover een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure, dan wel bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Antoinette Versluis en Nicolle Boonman zijn binnen Boonman-Versluis Trainingen verantwoordelijk voor vragen en opmerkingen rondom de bescherming en verwerking van uw gegevens. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook altijd uw eigen adviseur raadplegen.

¹Voor de ontwikkeling en uitvoering van trainingen is Trainingsbureau Versluis een samenwerkingsverband aangegaan met ContACT Training in de persoon van Nicolle Boonman, samen genoemd Boonman-Versluis Trainingen.
Waar u Boonman-Versluis Trainingen leest, wordt het samenwerkingsverband tussen beide eenmanszaken  bedoeld.