Klachtenprocedure

Dit is de klachtenprocedure van Boonman-Versluis Trainingen¹.
Naast de primaire en ondersteunende processen is er voor de behandeling van klachten een klachtenprocedure geformuleerd voor ons als ZZP’ers met ons samenwerkingsverband Boonman-Versluis Trainingen. Hierin houden wij rekening met de actuele wetgeving over dit onderwerp. De klachtenprocedure geeft onze cliënten en ouders eerst de mogelijkheid om intern de klacht neer te leggen en te bespreken. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding voor, kan er contact worden gezocht met de externe klachtencommissie van de AKJ, de organisatie voor vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. De cliënt (en diens ouders) kan ten alle tijden bij de AKJ (www.akj.nl) terecht voor gratis hulp en ondersteuning bij een klacht in de zorg. Hiervoor hoeven wij niet aangesloten te zijn. Bij aanvang (intake) van de aangeboden hulp/zorg wordt de cliënt geïnformeerd over dit recht, nieuwe cliënten worden geïnformeerd via de zorgovereenkomst of coachcontract. 
Onderstaand wordt de klachtenprocedure beschreven. 

Procedure
Boonman-Versluis Trainingen:

 • Ontvangt een mondelinge of schriftelijke klacht van een cliënt, familielid, medewerk(st)er of andere betrokken personen of partijen;
 • Hoort de klacht aan en neemt indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen;
 • Legt de melding vast op het klachtenformulier;
 • Beoordeelt of de procedure goed gevolgd is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de klacht teruggelegd;
 • Beoordeelt de aanleiding inhoudelijk;
 • Stelt vast of er maatregelen getroffen moeten worden en legt dit vast op het formulier;
 • Wanneer geen maatregelen noodzakelijk zijn, wordt de klacht gearchiveerd en worden eventuele betrokkenen op de hoogte gesteld van deze beslissing;
 • Geeft de eventuele direct genomen maatregelen aan op het formulier;
 • Beoordeelt of de procedure goed gevolgd is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de klacht teruggelegd;
 • Beoordeelt de aanleiding inhoudelijk;
 • Stelt vast of er maatregelen getroffen moeten worden en legt dit vast op het formulier;
 • Wanneer geen maatregelen noodzakelijk zijn, wordt de klacht gearchiveerd en worden eventuele betrokkenen op de hoogte gesteld van deze beslissing;
 • Stelt vast of de melding besproken moet worden met de opdrachtgever;
 • Stelt, eventueel op basis van het gehouden overleg, vast welke maatregelen genomen moeten worden;
 • Draagt er zorg voor dat de maatregelen worden uitgevoerd;
 • Stelt vast of het doorvoeren van wijzigingen in het kwaliteitssysteem noodzakelijk is;
 • Brengt de betrokkenen op de hoogte van de afhandeling van de melding;
 • Werkt het klachtenformulier bij;
 • Archiveert het klachtenformulier.

¹Voor de ontwikkeling en uitvoering van trainingen is Trainingsbureau Versluis een samenwerkingsverband aangegaan met ContACT Training in de persoon van Nicolle Boonman, samen genoemd Boonman-Versluis Trainingen. 
Waar u Boonman-Versluis Trainingen leest, wordt het samenwerkingsverband tussen beide eenmanszaken  bedoeld.